Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego posiadają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie wyłącznie na drodze, lecz dodatkowo w siedzibie przewoźnika. W jakich wypadkach? W których przypadkach inspektorzy ITD mogą dokonać kontroli w siedzibie firmy Oprócz typowych działań sprawdzających realizowanych w czasie kontroli drogowej inspektorzy ITD mogą w sprecyzowanych przypadkach uskutecznić inspekcję w siedzibie przedsiębiorstwa. ITD kontrola w firmie realizowana jest przede wszystkim w wypadku stwierdzenia naruszeń prawa, a także sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo realizuje wymogi wypływające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Inspektor przeprowadzając swe obowiązki ma m.in. prawo wstępu do auta, kontrolowania zaświadczeń, sprawdzania zainstalowanych albo znajdujących się w aucie urządzeń pomiarowo-kontrolnych, kontrolowania masy pojazdu. Żądać również może od przedsiębiorcy oraz jego pracobiorców pisemnych czy ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na badaniu informacji dostarczonych przez tachograf, a więc urządzenie szacujące między innymi: czas pracy samochodu.

Jeśli są jakiekolwiek nurtujące Cię zagadnienia na omawiany temat, to wejdź na optymalne źródło (https://ingas.pl/oferta/gaszenie-serwerowni/), ono z pewnością Cię zaciekawi.

A za co zazwyczaj karani są kierowcy? Grzywnę możemy dostać za nieposiadanie w aucie wymaganych zaświadczeń, a może być ich całkiem wiele, dla przykładu wykresówki z tachografów a także cała masa zezwoleń powiązanych z realizowanym przewozem. Częstym wykroczeniem karanym przez inspektora transportu drogowego jest także nieprzestrzeganie reguł dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia auta bez przerwy a także nieprzestrzegania reguł dotyczących użytkowania urządzeń rejestrujących.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z artykułem 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 roku o przewozie drogowym kontrolerzy mają prawo wstępu na terytorium podmiotu realizującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń albo siedzib, gdzie prowadzi on działalność lub gromadzi zaświadczenia oraz inne nośniki informacji wymagane regulacjami. O zamierzanej inspekcji w jednostce Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego powinien poinformować przedsiębiorcę minimalnie tydzień przed jej zrealizowaniem. Kontrola może być realizowana wyłącznie w obecności przedsiębiorcy albo osoby na piśmie upełnomocnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.