Czy znasz regulamin pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa, który odnosi się do stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zawiera regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i porozumienia w zbiorowych stosunkach pracy.

Serwis ma na celu rozpowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które profesjonalnie zajmują się problemami będącymi zakresem takiej gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy.

biuro

Autor: Igor Stawiarski
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowym aktem prawnym regulującym względem siebie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest komórka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników.

Jeżeli chcesz poznać większą ilość danych na opisywany temat – dobrze się składa, gdyż jest już pełna informacja, którą można zobaczyć tutaj.

Przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy są jednak nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które na ogół posiadają albo zwrócenie wprost do odpowiednich przepisów kodeksu pracy, albo stanowią, że regulacje kodeksu są stosowane do spraw nimi nie uregulowanych.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania wyznaczonej pracy. Zaprzestanie zaś umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem przedziału czasowego wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z końcem czasu, na który była spisana, z dniem ukończenia pracy, dla której zrobienia była zawarta.

praca

Autor: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz powiązane z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy drobiazgowo ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wchodzi w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia podania go pracownikom, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a powinnością pracodawcy jest zapoznanie z nim pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone pisemnie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest jak najszybciej wydać pracownikowi świadectwo pracy. Przekazanie świadectwa pracy (https://www.bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowego-galwanizer-p3885/) nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydawane jest w formie papierowej.

Źródło: Kadry Infor